ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊದಲೇ ನುಡಿದಿದ್ದ ಕೋಡಿಶ್ರೀಗಳು

Politics (itskannada) ಚುನಾವಣಾ ಭವಿಷ್ಯ ಮೊದಲೇ ನುಡಿದಿದ್ದ ಕೋಡಿಶ್ರೀಗಳು : ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಮಾರ್ಮಿಕ ಮಾತುಗಳು ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥೈಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರು, ಅವುಗಳು ಗಳಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮರ್ಮ ತಿಳಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ…

Wanted News reporter

Newsletter

ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಮಾ

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು

ಆರೋಗ್ಯ-ಲೋಕ

articles by analysts

- Advertisement -

technology

astrology

Jokes

sports